Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

دعوت به همکاری در مرکز آپا دانشگاه مازندران

Slide thumbnail

هشدار مرکز ماهر

در خصوص آسیب‌پذیری در سرویس دسترسی از راه دور (RDP)

Slide thumbnailSlide thumbnail

مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران

آگاهی رسانی

پشتیبانی

امداد

Slide thumbnail