• آدرس: مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران – سازمان مركزي

  • تلفن:35303664-011

  • دورنگار:35303664-011

  • رایانامه:cert@umz.ac.ir