نام و نام خانوادگی  رتبه علمی  صفحه شخصی  سمت  
مهندس مجید اسدپور مربی صفحه شخصی رییس مرکز آپا  
مهندس مصطفی بستام مربی صفحه شخصی همکار مرکز آپا  
مهندس احسان عطائی دادوی مربی صفحه شخصی همکار مرکز آپا  
دکتر سعید یگانگی دانشیار صفحه شخصی همکار مرکز آپا  
دکتر پیام محمودی نصر استادیار صفحه شخصی همکار مرکز آپا  
مهندس اسماعیل اعزی فوق لیسانس صفحه شخصی همکار مرکز آپا