دوره اصول تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی1

بسیاری از سامانه‌های نصب شده ممکن است دارای آسیب‌پذیری‌هایی باشند که مهاجمین می‌توانند توسط آن‌ها به شبکه نفوذ کرده، اطلاعات را به سرقت برده و یا اختلال ایجاد کنند. آسیب‌پذیری‌ها ممکن است در معماری، تجهیزات، پیکربندی و یا موارد دیگر باشد. ابزارهای مختلفی در حوزه امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی موجود است که می‌تواند به منظور ...

ثبت نام

 

دوره اصول تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی2

بسیاری از سامانه‌های نصب شده ممکن است دارای آسیب‌پذیری‌هایی باشند که مهاجمین می‌توانند توسط آن‌ها به شبکه نفوذ کرده، اطلاعات را به سرقت برده و یا اختلال ایجاد کنند. آسیب‌پذیری‌ها ممکن است در معماری، تجهیزات، پیکربندی و یا موارد دیگر باشد. ابزارهای مختلفی در حوزه امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی موجود است که می‌تواند به منظور ...

ثبت نام