برای ثبت‌نام، لطفاً هزینه دوره یا دوره‌های مورد نظر را به شماره حساب 0000000 بانک ملی به نام "مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران" واریز نموده و ضمن تکمیل فرم زیر، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگزاری نموده یا حضوراً به دفتر مرکزی ، واقع در ساختمان مرکز تخصص آپا تحویل نمایید.

برای ثبت‌نام در دوره‌های متفاوت، دوره‌های مورد نظر را از لیست مشخص شده انتخاب کنید.