برای ثبت‌نام، لطفاً هزینه دوره یا دوره‌های مورد نظر را به شماره حساب 2177395039000 نزد بانک ملی مرکزی بابلسر به نام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران واریز نموده و ضمن تکمیل فرم زیر، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگزاری نموده یا حضوراً به دفتر مرکزی ، واقع در ساختمان مرکز تخصص آپا تحویل نمایید.

برای ثبت‌نام در دوره‌های متفاوت، دوره‌های مورد نظر را از لیست مشخص شده انتخاب کنید.