همایش امنیت اطلاعات و ارتباطات مرکز  تخصصی آپا دانشگاه مازندران

همایش امنیت اطلاعات و ارتباطات مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران با محوریت معرفی توانمندی‌ها و خدمات قابل ارائه به سازمان‌ها و دانشگاه‌های استان مازندران برگزار می‌گردد...

بیشتر بخوانید