برای ثبت‌نام، لطفاً هزینه شرکت در همایش را به شماره حساب 2177395039000 نزد بانک ملی مرکزی بابلسر به نام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران  واریز نموده و ضمن تکمیل فرم زیر، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگزاری نموده یا حضوراً به دفتر مرکزی ، واقع در ساختمان مرکز تخصص آپا تحویل نمایید.

هزینه ثبت نام (حضور در همایش و دریافت گواهینامه)
1,000,000 ریال