نام دوره

طول دوره

تاریخ شروع دوره

روز و ساعت برگزاری دوره

هزینه

CCNA Security
IINS 210-260

30 ساعت

26 فروردین ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

600.000 تومان

CCNP Security
(SENSS 300-206 (Firewall

30 ساعت

20 خرداد ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

800.000 تومان

CCNP Security
(SITCS v1.0 300-207 (IPS

30 ساعت

7 مرداد ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

800.000 تومان

CCNP Security
(SITCS v1.5 300-207 (Firepower

30 ساعت

25 شهریور ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

800.000 تومان

CCNP Security
SISAS 300-208
(ISE/Access Security)

30 ساعت

6 آبان ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

800.000 تومان

CCNP Security
SIMOS 300-209
(VPN)

30 ساعت

18 آذر ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

800.000 تومان

CEH

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دو شنبه
15-18

400.000 تومان

تست نفوذ با Kali 
(pwk)

30 ساعت

26 فروردین ماه 96

شنبه و یکشنبه
15-18

400.000 تومان

SANS
Web Application Pentest
AWAPT

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دوشنبه
15-18

800.000 تومان

SANS
Network Forensic
FOR572

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دوشنبه
15-18

800.000 تومان

SANS
Python for PenTest

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دو شنبه
15-18

800.000 تومان