نام دوره  طول دوره  تاریخ شروع دوره  روز و ساعت برگزاری دوره هزینه 
دوره مقدماتی تست نفوذ و ارزیابی امنیتی ۴۰ ساعت اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۹،۱۴،۱۳،۱۲و۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۸-۱۸ ۱,۰۰۰.۰۰۰ تومان
۹۰ درصد این مبلغ توسط مرکز آپا دانشگاه مازندران تامین خواهد شد
CEH ۴۰ ساعت اردیبهشت ۱۳۹۷ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱,۰۰۰.۰۰۰ تومان