نام دوره


طول دوره

تاریخ شروع دوره روز و ساعت برگزاری دوره هزینه

CCNA Security

IINS 210-260

30 ساعت

26 فروردین ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

600.000 تومان

CCNP Security

(SENSS 300-206 (Firewall

30 ساعت

20 خرداد ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

800.000 تومان

CCNP Security

(SITCS v1.0 300-207 (IPS

30 ساعت

7 مرداد ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

800.000 تومان

CCNP Security

(SITCS v1.5 300-207 (Firepower

30 ساعت

25 شهریور ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

800.000 تومان

CCNP Security

SISAS 300-208

(ISE/Access Security)

30 ساعت

6 آبان ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

800.000 تومان

CCNP Security

SIMOS 300-209

(VPN)

30 ساعت

18 آذر ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

800.000 تومان

CEH

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دوشنبه

15-18

400.000 تومان

تست نفوذ با Kali 

(pwk)

30 ساعت

26 فروردین ماه 96

شنبه و یکشنبه

15-18

400.000 تومان

SANS

Web Application Pentest

AWAPT

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دوشنبه

15-18

800.000 تومان

SANS

Network Forensic

FOR572

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دوشنبه

15-18

800.000 تومان

SANS

Python for PenTest

30 ساعت

28 فروردین ماه 96

دوشنبه

15-18

800.000 تومان