جلسه شورای پژوهشی مرکز آپا دانشگاه مازندران

آذر ۱۳۹۹ – دانشگاه مازندران

بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز آپا دانشگاه مازندران برگزار شد.