برای ثبت‌نام، لطفاً هزینه دوره را به صورت پرداخت ساتنا به شماره حساب شبای 660100004001073903022968 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی با شناسه پرداخت 305073953119500001400264888203 واریز نموده و ضمن تکمیل فرم زیر، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.

نام و نام خانوادگی:

*

کد ملی :

*

وضعیت تحصیلی:

*

رشته تحصیلی:

نام سازمان
(در صورت اشتغال):

سمت سازمانی
(در صورت اشتغال):

شماره تماس :

*

آدرس الکترونیک :

*

تصویر فیش پرداخت :

(فایل مجاز:jpg , jpeg , png حداکثر حجم :4096KB )

کد امنیتی :

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*