برگزاری نشست علمی در خصوص

 آشنایی با اکسپلویتهای جدید در راستای ارزیابی بهینه سامانه‌های شبکه و وب

مهر ۱۳۹۸ – دانشگاه مازندران

نشست علمی "آشنایی با اکسپلویتهای جدید در راستای ارزیابی بهینه سامانه‌های شبکه و وب" با حضور کارشناسان امنیت مرکز در تاریخ ششم مهر ماه در ساختمان مرکز آپا دانشگاه مازندران برگزار گردید.